Schenken

Vermogensoverdracht bij leven, met warme hand, is een geste die veel voldoening kan geven. De schenker is getuige van de besteding van de schenker en beleeft daarvan dus ook het plezier. Maar, afgezien van een herroepelijke schenking (die niet zo vaak voorkomt) blijft eens gegeven, altijd gegeven. Terugvragen is niet zo maar mogelijk. Dus 'bezint eer ge begint'.

Voordat u een schenking doet, is het verstandig om goed inzicht te krijgen in uw financiële positie , nu en in de toekomst.

Schenking kooppijs bij levering woning, wat wordt er nu eigenlijk geschonken ?

Euro’s of een woning, that’s the question.

Onlangs werd de volgende casus aan de Hoge Raad voorgelegd. Een woning wordt overggedragen. De koopprijs van € 250.000 is gelijk aan de waarde in het economisch verkeer. Een deel van de koopprijs, € 40.000, wordt bij levering kwijtgescholden. 

Rechtbank en Hof stellen dat de WOZ waarde € 258.000 bedraagt en dat het verschil tussen WOZ waarde (258.000) en betaalde kooprijs (210.000), dus € 48.000, belast is met schenkbelasting. Zij beslissen daarmee dat het waarderingsvoorschrift voor woningen, de WOZ-waarde, hier geldt. 

De Hoge Raad stelt echter dat hier niet de woning het object van de schenking is, maar dat er een geldsom wordt kwijtgescholden. En daarom is er volgens ons hoogste rechtscollege slechts over € 40.000 schenkbelasting verschuldigd. 

Conclusie: In dit geval betaalt de begiftigde schenkbelasting over de kwijtgescholden koopsom. Een schenking van de woning, die gerelateerd wordt aan de WOZ waarde, is hier niet aan de orde. 

LET OP: De Hoge Raad zegt niet dat de woning nooit object van de schenking kan zijn. Jammer genoeg vermeldt de Hoge Raad niet in welke gevallen dit oordeel geldt. Zo is voorstelbaar dat de Hoge Raad een andere mening is toegedaan wanneer een hoger percentage van de waarde van de woning kwijtgescholden wordt. 

Hier was er voor de client in kwestie dus sprake van een voor deze voordelige beslissing. Maar het blijft dus wel opppassen bij kwijtschelding van een koopsom in geval van overdracht van een woning.
WOZ-waarde en de erfbelasting

Voor woningen geldt de WOZ-waarde als (verplichte) waarderingsmaatstaf. Het gaat dan om de waarde voor de WOZ in het jaar van overlijden danwel die in het jaar daarna (naar eigen keuze !). De peildatum van de WOZ waarde ligt een jaar voor het begin van dat jaar waarvoor men de waarde vaststelt.

Controleer dus altijd of deze WOZ waarde(n) redelijk zijn. Een eventuele lagere marktwaarde speelt bij de erfbelasting geen rol.