WOZ-waarde en de erfbelasting

Voor woningen geldt de WOZ-waarde als (verplichte) waarderingsmaatstaf. Het gaat dan om de waarde voor de WOZ in het jaar van overlijden danwel die in het jaar daarna (naar eigen keuze !). De peildatum van de WOZ waarde ligt een jaar voor het begin van dat jaar waarvoor men de waarde vaststelt.

Controleer dus altijd of deze WOZ waarde(n) redelijk zijn. Een eventuele lagere marktwaarde speelt bij de erfbelasting geen rol.Erfgenamen mogen om een nieuwe WOZ waarde vragen. Tegen die vast te stellen waarde staat ook bezwaar en beroep open. Maak gebruik van de mogelijkheid om na overlijden een nieuwe WOZ-waarde te vragen. In de praktijk wordt dit heel vaak vergeten.

Verhuurde woningen mogen onder omstandigheden onder de WOZ-waarde gewaardeerd worden. Serviceflats mogen op grond van goedkeurend beleid worden gewaardeerd op de lagere waarde in het economisch verkeer. Aan beide regelingen zijn voorwaarden gesteld.

Er zijn dus genoeg mogelijkheden om een abusievelijk (te) hoog vastgestelde WOZ-waarde voor de erfbelasting te doen corrigeren. U kunt daar zelf het initiatief in nemen door de WOZ-waarde van het overlijdensjaar en het daarop volgend jaar te (laten) toetsen en eventueel om vervolgens aanpassing daarvan te verzoeken.


WOZ-waarde en de schenkbelasting


In principe geldt hier hetzelfde. Het verschil tussen de WOZ-waarde en een lagere verkoopprijs wordt ingeval van een schenking belast met schenkbelasting. Maar let op: De WOZ-waarde is niet bepalend voor de vraag óf er een schenking plaatsvindt.

Een verkoop van een woning tegen een prijs die onder de WOZ waarde ligt, is namelijk niet per definitie een schenking. Voor de vraag of er sprake is van een schenking moet men ons inziens namelijk uitgaan van de marktwaarde. Bij familietransacties adviseren wij u daarom naast de WOZ-waarde ook de marktwaarde te bekijken.

In geval de marktwaarde nog onder de WOZ-waarde ligt, behoort verkoop tegen die lagere prijs (dus onder de WOZ-waarde) zonder de heffing van schenkbelasting tot de mogelijkheden. Laat u bijeen dergelijke transactie echter altijd bijstaan door een adviseur en een taxateur. Dit luistert echt heel erg nauw.