Schenking kooppijs bij levering woning, wat wordt er nu eigenlijk geschonken ?

Euro’s of een woning, that’s the question.

Onlangs werd de volgende casus aan de Hoge Raad voorgelegd. Een woning wordt overggedragen. De koopprijs van € 250.000 is gelijk aan de waarde in het economisch verkeer. Een deel van de koopprijs, € 40.000, wordt bij levering kwijtgescholden.

Rechtbank en Hof stellen dat de WOZ waarde € 258.000 bedraagt en dat het verschil tussen WOZ waarde (258.000) en betaalde kooprijs (210.000), dus € 48.000, belast is met schenkbelasting. Zij beslissen daarmee dat het waarderingsvoorschrift voor woningen, de WOZ-waarde, hier geldt.

De Hoge Raad stelt echter dat hier niet de woning het object van de schenking is, maar dat er een geldsom wordt kwijtgescholden. En daarom is er volgens ons hoogste rechtscollege slechts over € 40.000 schenkbelasting verschuldigd.

Conclusie: In dit geval betaalt de begiftigde schenkbelasting over de kwijtgescholden koopsom. Een schenking van de woning, die gerelateerd wordt aan de WOZ waarde, is hier niet aan de orde.

LET OP: De Hoge Raad zegt niet dat de woning nooit object van de schenking kan zijn. Jammer genoeg vermeldt de Hoge Raad niet in welke gevallen dit oordeel geldt. Zo is voorstelbaar dat de Hoge Raad een andere mening is toegedaan wanneer een hoger percentage van de waarde van de woning kwijtgescholden wordt.

Hier was er voor de client in kwestie dus sprake van een voor deze voordelige beslissing. Maar het blijft dus wel opppassen bij kwijtschelding van een koopsom in geval van overdracht van een woning.